H.H.第三世多杰羌佛的油畫《神山》賞析

這是H.H.第三世多杰羌佛(H.H.Dorje Chang Buddha III )的現代派繪畫作品之一。透過 … 閱讀全文 H.H.第三世多杰羌佛的油畫《神山》賞析